Dansk   

 • Vores virksomhedsprincipper

  Vi ønsker at kombinere stærk og bæredygtig vækst med god rentabilitet. Dermed øger vi værdien for vores aktionærer og skaber grobund for en fortsat god langsigtet udvikling.

 • Business Principles

  Forretningskoncept

  Ansvarlig ekspansion med fokus på internationalisering. • Business Principles

  Ledelsesfilosofi

  Vi ønsker at kombinere stærk og bæredygtig vækst med god rentabilitet. Dermed øger vi værdien for vores aktionærer og skaber grobund for en fortsat god langsigtet udvikling.

  Vores ledelsesfilosofi er baseret på succesfaktorer ti vækst gennem rentabilitet og ansvar. De grundlæggende koncepter samles under betegnelsen Vores virksomhedsprincipper. • Business Principles

  Vision

  Vores vision er at skabe løsninger i verdensklasse inden for bæredygtig energi. • Business Principles

  Virksomhedsidé

  Vores virksomhedsidé er at tilbyde markedet høj kvalitet, innovative og energieffektive produkter og systemløsninger inden for vores tre forskellige virksomhedsområder.

  Grundlaget for dette er koncernens omfattende ekspertise i produktudvikling, fremstilling og markedsføring. • Business Principles

  Mål

  Vores overordnede mål er at kombinere stærk og bæredygtig vækst med god rentabilitet og skabe værdivækst for aktionærerne.


  Vi skal også være en interessant og progressiv arbejdsplads for medarbejderne og have glade kunder, der føler sig sikre. Vores drift skal karakteriseres af transparens og ansvar. • Business Principles

  Koncernen har fire økonomiske mål

  Væksten skal i gennemsnit udgøre 20 om året, hvoraf halvdelen skal være organisk og anskaffelse gennem opkøb.

  Driftsfortjeneste for hvert forretningsområde skal udgøre mindst 10 % af salget i løbet af et konjunkturforløb.

  Forrentningen af investeret kapital skal som minimum udgøre 20 % i løbet af et konjunkturforløb. Egenkapitalandelen i koncernen må ikke være under 30 %. • Business Principles

  Vores succesfaktorer

  Vores ledelsesfilosofi er baseret på otte grundliggende idéer, som skaber styrken til fortsat ekspansion gennem rentabilitet. Det er yderst vigtigt for både nye medarbejdere og opkøbte enheder at forstå vores ledelsesfilosofi for at kunne forstå ånden og kulturen. • Business Principles

  1. Stærk rentabilitet

  • er det vigtigste og mest basale grundlag for langsigtet succes, og vedvarende vækst
  • giver frihed og uafhængighed
  • giver arbejdstilfredsstillelse og sikkerhed for medarbejderne samt tiltrækker nye ambitiøse medarbejdere
  • forudsætter effektivt brug af energi og materialer samt en omfattende indfaldsvinkel til miljømæssige og sociale aspekter. • Business Principles

  2. Høj produktivitet

  • er afgørende for at sikre konkurrenceevnen
  • produktivitetsfilosofien bygger på, om det er muligt vedvarende at forbedre alt, og det, der ikke kan måles, kan ikke ikke forbedres
  • variabelt lønsystem baseret på tidsmålinger skaber god produktivitet, høj tidseffektivitet og rimelig løn
  • tidsmåling skaber også de rette forhold for korrekt beregning, sund investeringsdokumentation og muligheder for at følge op. • Business Principles

  3. Proaktiv produkt-

  udvikling

  • er en betingelse for fortsat god organisk vækst og gennembrud på nye markeder
  • konverterer hurtigt kundernes ønsker ti de bedste løsninger til hver enkelt given markedssituation
  • skaber gode forhold for god produktionsøkonomi
  • skal fokusere på energieffektive og miljømæssigt tilpassede produkter, som bidrager til reduceret klimabelastning og bæredygtig udvikling. • Business Principles

  4. Kvalitet gennem kundecentreret fokus

  • vores kunder skal altid have fuld tillid til vores virksomhed, produkter og medarbejdere
  • vi skal udgøre en sikker og konstruktiv partner
  • vi skal være banebrydere inden for kvalitetsspørgsmål
   vi skal have autoriserede ledelsessystemer i forhold til kvalitet og på ved vores produktionsanlæg
  • vi skal have høj tilgængelighed og professionel indstilling
  • vores miljøtilpassede produkter skal bidrage til reducerede omkostninger og reduceret miljøbelastning for vores kunder
  • vores succeser skal også komme vores kunder til gode i form af produkter, der er pengene værd
  • kunderne skal altid være tilfredse.
 • Business Principles

  5. Markedsorienteret udvidelse

  • vedvarende udvidelse er absolut afgørende for udviklingen af virksomheden
  • kombinationen af god organisk og velfunderet opkøbsvækst er den bedste måde at opretholde organisationens vitalitet
  • slå igennem på nye markeder skal være velforberedt og udføres konsekvent. • Business Principles

  6. Fokus på tre kernevirksomheder

  • skaber både intern og ekstern klarhed
  • spreder risiko og giver en rimelig risikoeksponering
  • koncentrationen betyder konstant forbedring af ekspertise, som til gengæld giver en analysemæssig fordel, ikke mindst i forbindelse med opkøb
  • der er mange internationale muligheder for at udvide. • Business Principles

  7. Dedikerede medarbejdere

  • enkle organisationsmæssige former og driftsmæssigt lederskab skaber engagement
  • almene værdier og klare etiske regler hjælper os i vores daglige arbejde
  • høje krav til ærlighed og ligefrem kommunikation skaber klarhed
  • lederne skal foregå andre med et godt eksempel
  • alle medarbejdere skal have mulighed for at udvikle sig
  • initiativ kombineret med beskedenhed og almi.ndelig sund fornuft danner de ideelle forhold for jobtilfredshed. • Business Principles

  8. Den langsigtede

  • ansvarlighed, holdbarhed og kontinuitet vinder på den lange bane
  • reorganisation forekommer kun efter grundig afprøvning
  • vores konstante stræben efter at etablere langsigtede relationer både internt og eksternt skaber et langsigtet forhold bæredygtig drift
  • ejerskabets kontinuitet tillader maksimal fokus på driften og garanterer uafhængighed • Business Principles

  Vores ansvar

  Overordnet ansvar for overholdelsen og opfølgningen af Vores virksomhedsprincipper ligger hos den administrerende direktør, som delegerer det praktiske, daglige arbejde til hver juridisk enhed inden for koncernen. Alle ledere skal handle på en sådan måde, at deres adfærd fungerer som model for overholdelsen af principperne.BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-66100 · [email protected] · Corp. reg: 5560530569

Copyright © 2017 Backer AB