Dansk   

SALGSBETINGELSER

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for levering af produkter, anlæg og komponenter fremstillet, leveret og/eller opsat af Backer BHV AB (»Leverandøren«). Disse produkter, anlæg og komponenter kaldes herefter samlet for »Produkterne«. Betingelserne gælder som en komponent til parternes separate aftale og andre lignende skriftlige aftaler som for eksempel tilbud og ordrer, der går forud for leveringen (»Aftalen«). Gældende Orgalime-standardbetingelser skal anføres i Aftalen. Hvis gældende Orgalime-standardbetingelser ikke er anført i Aftalen, gælder Orgalime SC 06 (eller efterfølgende betingelser, som erstatter Orgalime SC 06) parterne imellem. Bilag 1 til Orgalime SC 06 gælder dog aldrig parterne imellem, medmindre andet er specifikt anført i Aftalen. I tilfælde af at bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelser, Aftalen og de gældende Orgalime-standardbetingelser er modstridende, har dokumenterne forrang i ordren anført ovenfor. 1. Aftalen 2. Salgs- og leveringsbetingelser 3. Gældende Orgalime-standardbetingelser (herunder supplerende betingelser) Enhver afvigelse fra ovennævnte dokumenter skal godkendes skriftligt af Leverandøren for at kunne udgøre en del af parternes aftale. Det betyder blandt andet, at købers købsbetingelser kun er gældende parterne imellem, når Leverandøren har givet sit skriftlige samtykke hertil.


2. Priser

Alle anførte priser i Aftalen er eksklusive moms og emballageomkostninger. Leverandøren forbeholder sig ret til at revidere priserne, hvis leverandørens udgifter til materiale stiger, og stigningen ikke med rimelighed var til at forudsige på tidspunktet, hvor Aftalen blev indgået.


3. Emballage

Køber skal kompensere økonomisk for emballage i henhold til Leverandørens til enhver tid gældende prisliste. Køber skal for egen risiko og regning returnere standardpaller og pallerammer til Leverandøren inden for to måneder fra modtagelse. Køber skal modtage kompensation for disse standardpaller og pallerammer i henhold til Leverandørens til enhver tid gældende prisliste. Leverandøren tager ikke imod anden returemballage.


4. Leveringsbetingelser

Medmindre andet er anført i Aftalen, leveres Produkterne ab Leverandørens fabrik i henhold til de til enhver tid gældende Incoterms.


5. Betaling og fakturering

Medmindre andet er anført i Aftalen, skal købsprisen betales senest tredive (30) dage fra leveringsdatoen. Leverandøren har ret til at kræve, at købsprisen betales på forhånd, eller at køber stiller en tilsvarene sikkerhed, såsom f.eks. remburs, inden produkterne leveres, uanset årsag.


6. Ejendomsforbehold

Produkterne forbliver Leverandørens ejendom, indtil fuld betaling af Leverandørens krav ud over eller i forbindelse med Aftalen har fundet sted. Indtil fuld betaling af Leverandørens krav ud over eller i forbindelse med Aftalen har fundet sted, er Køber imidlertid berettiget til at bearbejde og videresælge Produkterne i forbindelse med den almindelige forretningsgang i henhold til følgende foranstaltninger. Enhver bearbejdning af produkterne skal udføres på vegne af Leverandøren, idet producenten og Leverandøren overtager ejerskabet af de pågældende nyfremstillede produkter (»Nyfremstillede produkter«) helt, eller hvis de Nyfremstillede produkter består af produkter fra forskellige ejere, forholdsmæssigt i henhold til de bearbejdede produkters værdi. Køber anviser hermed (på forhånd) alle nuværende og fremtidige krav til kunderne, som hidrører fra eller i forbindelse med salget af Produkterne og gensalget af Nyfremstillede produkter (i tilfælde af medejerskab af Nyfremstillede produkter forholdsmæssigt) over for Leverandøren som sikkerhed. Leverandøren bemyndiger hermed Køber til at indsamle disse anviste krav på vegne af Leverandøren. Leverandøren kan til enhver tid tilbagekalde denne bemyndigelse. De ovenfor anførte vilkår skal gælde i en sådan grad, at dette ejendomsforbehold er gyldigt i henhold til gældende lov.


7. Afvigelser

Nedenstående finder kun anvendelse, når Orgalime SC 06 eller Orgalime S 2012 (eller enhver anden efterfølgende betingelse, der erstatter pågældende betingelser) er gældende parterne imellem: Køber skal godkende en afvigelse i mængden af leverede Produkter (for stor eller mangelfuld levering) på højst ti (10) procent af den bestilte mængde og skal betale købsprisen til fulde. I tilfælde af for stor levering er Køber også forpligtet til at betale for de overskydende Produkter.


8. Produktprøver, værktøjer og udstyr

Alle prøver og værktøjer samt udstyr leveret af Leverandøren med henblik på fremstilling af Produkterne forbliver Leverandørens ejendom.


9. Dokumentation

Leverandøren tilvejebringer så vidt muligt produktoplysninger vedrørende de leverede Produkter. Anden dokumentation og samlevejledning tilbydes separat på Købers opfordring.


10. Klager og mangelsansvar

Leverandørens forpligtelser i forhold til fejl følger gældende Orgalime-standardbetingelser med undtagelse af det, der er beskrevet i paragraf 10 nedenfor. Leverandøren påtager sig intet ansvar for fejl, hvad angår layout og design af Produkterne, medmindre det er udtrykkeligt anført i Aftalen. Hvert enkelt produkt er markeret med et serienummer, der angiver produktionsdatoen. Leverandørens ansvar for fejl ophører efter en periode på 52 uger regnende fra produktionsdatoen for det pågældende Produkt. Den nævnte tidsbegrænsning gælder, uanset om Produktet eller dele af Produktet er blevet repareret eller udskiftet i denne periode. Køber er ansvarlig for alle omkostninger i forbindelse med reparationer eller udskiftninger af Produkterne eller dele af Produkterne. Al transport af defekte Produkter eller defekte dele af Produkterne til og fra Leverandøren sker for Købers regning og risiko.


11. Krav fra tredjepart

Hvis Leverandøren pådrager sig et erstatningsansvar fra tredjepart, der har købt Produkterne fra køberen eller fra nogen, som har købt Produkterne fra en sådan tredjepart i senere led, skal køberen holde Leverandøren skadesløs fra samtlige krav af den art.

BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-66100 · [email protected] · Corp. reg: 5560530569

Copyright © 2017 Backer AB