Svenska   

LEVERANSVILLKOR

1. Allmänt

Dessa leveransbestämmelser äger tillämpning vid leverans av produkter, anläggningar och komponenter som Backer BHV AB (”Leverantören”) tillverkat, levererat och/eller monterat (”Produkterna”). Dessa villkor gäller som komplement till parternas individuella avtal eller annan motsvarande skriftlig överenskommelse, såsom t ex offert och efterföljande order som föregått leveransen (”Avtalet”). Tillämpliga Orgalime-villkor ska anges i Avtalet. Om inga Orgalime-villkor anges i Avtalet ska Orgalime SC 06 äga tillämpning mellan parterna. Appendix 1 till Orgalime SC 06 ska dock inte äga tillämpning mellan parterna, såvida det inte särskilt anges i Avtalet. I den mån det i dessa leveransbestämmelser, Avtalet och tillämpliga Orgalime-villkor förekommer mot varandra stridande villkor, ska de gälla i nedan angiven ordning. 1.Avtalet 2.Dessa försäljnings- och leveransvillkor 3.Tillämpliga Orgalime-villkor (inklusive eventuella tilläggsvillkor) Avvikelser från ovannämnda handlingar ska skriftligen godkännas av Leverantören för att utgöra en del av parternas avtal. Detta innebär bl a att köparens inköpsvillkor blir gällande endast om de skriftligen godkänts av Leverantören.

 

2. Priser

Samtliga i Avtalet angivna priser är exklusive mervärdeskatt och kostnad för emballage. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra priserna om Leverantörens materialkostnad ökar och ökningen inte rimligen kunde ha förutsetts vid tidpunkten för Avtalet.

 

3. Emballage

Kunden ska erlägga ersättning för emballage enligt Leverantörens vid varje tidpunkt gällande prislista. Köparen ska på egen risk och bekostnad, inom två månader från emottagandet, returnera standardpallar och kragar till Leverantören. För sådana standardpallar och kragar erhåller Köparen ersättning enligt Leverantörens vid var tid gällande prislista. Övrigt emballage återtages ej av Leverantören.

 

4. Leveransbestämmelser

Om inget annat anges i Avtalet levereras Produkterna Ex works Leverantörens fabrik i enlighet med vid var tid gällande Incoterms.

 

5. Betalning och fakturering

Betalning ska, såvida inte annat anges i Avtalet, erläggas senast 30 dagar efter leverans. Leverantören äger rätt att före leverans av Produkterna, och oavsett anledning därtill, kräva att köparen erlägger förskottsbetalning eller ställer annan motsvarande säkerhet såsom t ex dokumentinkasso eller remburs.

 

6. Äganderättsförbehåll

Produkterna förblir Leverantörens egendom intill dess full betalning av Leverantörens krav i enlighet med eller i samband med Avtalet har erlagts. Intill dess att full betalning av Leverantörens krav i enlighet med eller i samband med Avtalet har erlagts ska Köparen dock ha rätt att bearbeta och vidareförsälja Produkterna i sin sedvanliga verksamhet i enlighet med vad som anges nedan. Varje bearbetning av Produkterna ska utföras på uppdrag av Leverantören som tillverkare och Leverantören ska erhålla äganderätten till varje sådan nytillverkad produkt (”Nytillverkade Produkter”). Om de Nytillverkade Produkterna inkluderar produkter som tillhör olika parter ska äganderätten till de Nytillverkade Produkterna istället fördelas proportionellt med hänsyn till de olika produkternas värde. Köparen överlåter härmed (på förhand) alla nuvarande och framtida krav mot sina kunder som härrör från eller i samband med vidareförsäljningen av Produkterna eller de Nytillverkade Produkterna (vid delat ägande till de Nytillverkade Produkterna; proportionellt) till Leverantören som säkerhet. Leverantören befullmäktigar härmed köparen att driva in sådana överlåtna krav på uppdrag av Leverantören. Leverantören kan vid varje tillfälle återkalla ovannämnda befullmäktigande. Ovannämnda äganderättsförbehåll gäller i den mån tillämplig lag så tillåter.

 

7. Antalsavvikelse

Följande gäller enbart i de fall någon av Orgalime SC 06 eller Orgalime S 2012 (eller efterföljande villkor som ersätter respektive villkor) är tillämpliga mellan parterna: Köparen måste acceptera en antalsavvikelse (över eller under) från beställd kvantitet med högst tio (10) procent. Om överleverans sker, är köparen skyldig att erlägga full betalning för den kvantitet som utgör överleverans.

 

8. Prover, verktyg och utrustning

Alla prover och verktyg samt all utrustning som tillhandahålls av Leverantören för tillverkning av Produkterna utgör Leverantörens egendom.

 

9. Dokumentation

I den mån det finns tillgängligt, tillhandahåller Leverantören produktinformation avseende levererad Produkt. Annan dokumentation och monteringsanvisningar offereras separat vid anfordran.

 

10. Reklamation och ansvar för fel

Leverantörens felansvar regleras i tillämpliga Orgalime-villkor med undantag för vad som anges nedan i denna punkt 10. Leverantören ansvarar inte för fel vad avser utformning och design av Produkterna om det inte uttryckligen framgår av Avtalet. På varje Produkt finns angivet ett serienummer som anger tillverkningsdatum. Leverantörens ansvar för fel upphör efter en period av 52 veckor räknat från tillverkningsdatum för den aktuella Produkten. Angiven tidsperiod gäller oavsett om Produkten eller delar av Produkten under perioden har bytts ut eller har varit föremål för reparation/er. Köparen svarar för samtliga kostnader vid reparation eller byte av Produkterna eller delar av Produkterna. Köparen står också risken och bär kostnaderna för samtliga transporter av felaktiga Produkter eller felaktiga delar av Produkterna till och från Leverantören.

 

11. Anspråk från tredje part

Om Leverantören får ett skadeståndsanspråk från tredje part som köpt Produkterna från köparen eller från någon som köpt Produkterna från sådan tredje part i senare led, ska köparen hålla Leverantören skadeslös från samtliga sådana anspråk.